Zasady wynajmu

ZASADY WYNAJMU
 
W naszej firmie  świadczymy profesjonalne usługi wynajmu sprzętu i wyposażenia do organizacji imprez.
Zawsze dowozimy wynajmowany sprzęt oraz zapewniamy jego montaż i demontaż.

Poniżej przedstawiamy warunki wynajmu obowiązujące w naszej firmie:
 
ZASADY OGÓLNE
1. Dla zapewnienia możliwie najlepszego stanu technicznego i wizualnego oferowanych parkietów ich wynajem prowadzimy wyłącznie dla celów organizacji imprez z wyłączeniem takich zastosowań, które mogłyby narazić sprzęt na przyspieszone zużycie lub trwałe uszkodzenie (zabronione jest np. używanie parkietów tanecznych jako podstawy pod grille lub stanowiska gastronomiczne).
2. Cel wynajmu inny niż eventowy (inny niż do organizacji imprez) musi być zgłoszony przez klienta przed zawarciem umowy najmu.
3. Wszelkie usługi wykonujemy na podstawie ustaleń pisemnych (umowa lub korespondencja e-mail), a nie na podstawie ustaleń lub informacji ustnych, które mogą zawierać nieścisłości oraz niedomówienia.

OKRES WYNAJMU
1. Standardowy wynajem sprzętu technicznego obejmuje okres 1 doby z możliwym montażem w dzień przed imprezą i demontażem w dzień po imprezie.
2. Wysokość dopłaty za wynajem kilkudniowy jest uzależniona od terminu i okresu wynajmu oraz od całkowitej wartości zamówienia.

CENA WYNAJMU
1. Cena wynajmu jest uzależniona od wielkości zamówienia, miejsca montażu oraz terminu i okresu wynajmu, dlatego zapytania zawsze wyceniane są indywidualnie.   
 
REZERWACJA / ZAMÓWIENIE / PŁATNOŚĆ
1. Klient dokonuje rezerwacji sprzętu do wynajmu w formie pisemnej (e-mailem lub faxem).
2. Potwierdzeniem dokonania rezerwacji jest  wpłata zadatku w wysokości  30% od wartości brutto.
3. Brak wpłaty zadatku w ustalonym terminie anuluje rezerwację/zamówienie i kończy ważność oferty.
4. Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi – prosimy o rozważne składanie zamówień.
5. W przypadku rezygnacji z części lub całości zamówienia na krócej niż 14 dni przed ustaloną datą wynajmu, całkowita wartość zamówienia nie podlega obniżeniu.
6. Płatność końcowa za wynajem jest ustalana indywidualnie z klientem i szczegółowo określona w umowie najmu (nie pobieramy kaucji za wynajmowany sprzęt).

MONTAŻ i DEMONTAŻ
1. Montaż jest wykonywany w uzgodnionym terminie i w ścisłym porozumieniu z klientem; w przypadku stwierdzenia opóźnień lub nieprawidłowości prosimy o niezwłoczny kontakt.
2. Montaż i demontaż: są to koszty dodatkowe ustalane przy składaniu zamówienia od których wynajmujący w specjalnych warunkach może odstąpić. Klient jest odpowiedzialny za pełne udostępnienie miejsca dostawy i tym samym umożliwienie montażu wynajętego sprzętu w ustalonym terminie; brak dostępu wyznaczonego miejsca, który powoduje opóźnienie montażu, skutkuje przełożeniem lub anulowaniem wynajmu/montażu z winy klienta (rozwiązanie umowy).
3. Brak bezpośredniego dostępu do miejsca montażu sprzętu (podłóg tanecznych itp.),który powoduje konieczność ich przenoszenia lub przewożenia, wiąże się z dopłatą uzależnioną od stopnia utrudnienia.
4.Montaż parkietu wymaga równego podłoża (bez dołów, uskoków i innych nierówności lub przeszkód). W innym przypadku konieczne są wspólne oględziny miejsca montażu. Montaż na podłożu nierównym nie zawsze jest możliwy, dlatego musi być zgłoszony przy składaniu zamówienia.
5. Przy dostawie sprzętu do wynajmu i przy jego zwrocie niezbędna jest osoba reprezentująca klienta (najemcę), wskazana przy składaniu zamówienia i upoważniona do podpisania protokołu odbioru. Brak takiej osoby lub brak z nią kontaktu telefonicznego może spowodować rozwiązanie umowy wynajmu w trybie natychmiastowym z winy wynajmującego.
6. Montaż/demontaż w godzinach nocnych (od 20,00 do 8,00) stanowi koszt dodatkowy ustalany indywidualnie przy zamówieniu.

TRANSPORT
1. Dla zapewnienia dobrego stanu sprzętu jego transport odbywa się wyłącznie przy pomocy naszych pojazdów, bez możliwości samodzielnego odbioru towaru z magazynu.
2. Transport stanowi koszt dodatkowy doliczany do ceny wynajmu.
3. Koszt transportu na terenie Krakowa i poza miastem jest ustalany indywidualnie i zależy od miejsca i rodzaju transportu oraz całkowitej wielkości zamówienia.
4. Transport wewnętrzny, tzn. przenoszenie lub przewożenie sprzętów w obrębie miejsca dowozu (w wożenie na piętro oraz transport do miejsca oddalonego od miejsca rozładunku) stanowi koszt dodatkowy.\r\n

ZASADY UŻYTKOWANIA
1. Klient (najemca) zwraca wynajmowany sprzęt w stanie uporządkowanym i niepogorszonym ponad normalne zużycie (nie wymagającym usług serwisu sprzątającego dla jego demontażu).
2. Klient odpowiada za wszelkie uszkodzenia wynajmowanego sprzętu powstałe w okresie wynajmu, takie jak zabrudzenia trudne lub niemożliwe do usunięcia (np. powstałe z flamastrów, farb, tłuszczów, zalania itp.)
i to zarówno te, które spowodowane są działaniem klienta (najemcy), jak również działaniem osób trzecich niezwiązanych z najemcą oraz czynnikami atmosferycznymi ( w przypadku montażu w namiotach: silny wiatr, burza, zalanie, itp.)
3. Zabronione jest używanie wynajętego sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem, np. używanie  parkietu bez zadaszenia oraz mycie lub czyszczenie go jakimikolwiek środkami chemicznymi.
4. W przypadku stwierdzenia używania (lub zamiaru używania) podłogi niezgodnie z przeznaczeniem
i ustalonym celem wynajmu, zostanie ona natychmiast zdemontowana i wycofana z wynajmu (następuje rozwiązanie umowy  z winy klienta).
5. Zabronione jest naklejanie taśm, naklejek samoprzylepnych i innych materiałów mogących pozostawić ślady na modułach bądź listwach wykończeniowych parkietu.
6. W okresie wynajmu klient (najemca) ma obowiązek dozorować wynajmowany sprzęt i niezwłocznie zgłosić wynajmującemu wszelkie nieprawidłowości i zdarzenia dotyczące wynajmowanego sprzętu, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowania lub przyczynić się do powstania uszkodzeń wynajmowanego sprzętu.

BEZPIECZEŃSTWO
1. Dla prawidłowego i bezpiecznego użytkowania wynajmowanego sprzętu (parkietu) ZAWSZE udzielamy klientowi (najemcy) ustnych informacji z zakresu bezpieczeństwa użytkowania i postępowania w sytuacjach awaryjnych.
2. Klient jest zobowiązany do udzielenia osobom trzecim korzystającym z przedmiotów najmu instruktażu  bezpiecznego użytkowania wynajętego sprzętu (parkietu).
3. W obrębie wynajmowanego sprzętu technicznego klient jest zobowiązany do zapewnienia przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ.

PROFESJONALIZM / GWARANCJA
1. Firma nasza jako podmiot zajmujący się zawodowo działalnością obejmującą przedmiot oferty zobowiązuje się do wykonania usługi w sposób profesjonalny i z najwyższą starannością.
2. Gwarantujemy dobry stan techniczny i wizualny wynajmowanych podłóg oraz ich prawidłowe funkcjonowanie w całym okresie wynajmu.